تعرفه ها

کسب و کار کوچک

رایگان

 • تعداد پرسنل : 2
 • تعداد ایستگاه های کاری : 1
 • تعداد تردد : 30
 • دوره : ماهانه
کسب و کار متوسط

10,000 تومان

 • تعداد پرسنل : 10
 • تعداد ایستگاه های کاری : 3
 • تعداد تردد : 300
 • دوره : ماهانه
کسب و کار های بزرگ

30,000 تومان

 • تعداد پرسنل : 30
 • تعداد ایستگاه های کاری : 10
 • تعداد تردد : 900
 • دوره : ماهانه
ویژه

100,000 تومان

 • تعداد پرسنل : 50
 • تعداد ایستگاه های کاری : نامحدود
 • تعداد تردد : نامحدود
 • دوره : ماهانه